Hıristiyan Teolojisinde İnkültürasyon Kelimesinin Kavramsal Analizi

Author:

Year-Number: 2022-5
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-29 16:56:42.0
Language : Türkçe
Konu : Felsefe ve Din Bilimleri..... İslam Felsefesi.... Din Bilimleri
Number of pages: 47-68
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

XIX yüzyılın sonlarından itibaren Kilise’nin misyonerlik faaliyetlerinde bir misyon krizi içine girmesi, II. Vatikan Konsili’nin toplanmasını zorunlu kılmıştır. 11 Ekim 1962’de toplanan II. Vatikan Konsili’nde kültürün önemini fark eden Kilise, yeni misyon anlayışını kültür ve inanç terimlerinin birleşimi sonucu anlamını bulan inkültürasyon kavramı üzerine bina etmiştir. İnkültürasyon kavramı her ne kadar yeni bir terim olarak karşımıza çıksa da bu terimin uygulama sürecinin Hıristiyanlık tarihi kadar eski olduğu ifade edilir.  Kilise’nin inkültürasyon faktivitesi, Hıristiyan mesajının belli bir plan ve program dâhilinde Hıristiyan olmayan toplumların aşina olduğu inanç ve kültür yapısına uygun bir biçimde yorumlanarak sunulmasını içerir.

Çalışmamızda inkültürasyon kavramının bir ihtida (dönüştürme) anlayışından ziyade Hıristiyan misyonerliğinin “tanassur” yani Hıristiyanlaştırma amacı taşıdığı kavramsal analiz açısından ortaya koyulmaya çalışılacaktır. İnkültürasyon teriminin teolojik açıdan anlam yapısının analizi yapıldıktan sonra Hıristiyan misyonerliği açısından bu kavramın sosyo-antropolojik nitelikli kavramlar olan enkültürasyon ve akkültürasyon kavramları ile anlam ve işlev açısından ilişkisi tetkik edilecektir. Ayrıca misyonerlik aktivitelerinde inkültürasyon kavramıyla ilişkili olan Kilise ile Hıristiyan olmayan kültürler arasındaki ilişkiyi konu edinen diğer kavramlara da değinilecektir. Çalışmamızda son olarak inkültürasyon kavramının inanç ve kültür açısından değerlendirilmesi yapılacaktır.

Keywords

Abstract

Since the end of the 19th century, the church's missionary activities had a mission crisis, which made it necessary to convene the Vatican Council II. Realizing the importance of culture in the Vatican Council II convened on October 11, 1962, the church built its new mission understanding on the concept of inculturation, which finds its meaning as a result of the combination of culture and belief terms. Although the concept of inculturation appears as a new term, it is stated that the application process of this term is as old as the history of Christianity. The inculturation activities of the Church are the presentation of the Christian message within a certain plan and program in accordance with the belief and culture structure familiar to non-Christian societies.

In our study, it will be tried to be revealed in terms of conceptual analysis that the concept of inculturation has the aim of "tanassur", that is, Christianization, for Christian missionary rather than a conversion understanding. After analyzing the theological meaning structure of the term inculturation, the relationship between this concept and the socio-anthropological concepts of enculturation and acculturation in terms of meaning and function will be examined in terms of Christian missionary. In addition, other concepts that deal with the relationship between the Church and non-Christian cultures, which are related to the concept of inculturation in missionary activities, will also be mentioned. Finally, the concept of inculturation will be evaluated in terms of belief and culture in our study.

Keywords