YAYIN İLKELERİ


Sosyal Bilimler kapsamına giren özgün çalışma, çeviri, araştırma notu, kitap ve tez değerlendirmesi, tanıtım, edisyon kritik, sadeleştirme ve benzeri çalışmalar yayımlanır. Yayınlanması talep edilen yazının Farabi Felsefe ve Din Bilimleri Dergi sistemine yüklenmesi, başvuru olarak kabul edilmektedir. Dergide yayınlanan yazıların bilimsel ve yasal tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Yazıların gerek içerik gerekse fikri açıdan merkeze aldığı konular yazarın akademik tutumu ve bireysel görüşü ile ilgilidir. Dergi yayın politikaları ile ilişkilendirilemez.

Yayın Sıklığı

Farabi Felsefe ve Din Bilimleri Dergisi, özel ve ek sayılar dışında yılda 2 sayının (Haziran – Aralık) yayımlandığı uluslararası-indeksli hakemli bir dergidir. 

Makale Değerlendirme Süreci:

Dergimize gönderilen yazılar, önce Yayın Kurulu’nca dergi ilkelerine uygunluk açısından incelenir.

Makale sistemine yüklenen ilk dosyalarda yazarların adı-soyadı ve kurum bilgilerinin yer almaması gerekmektedir. Hakem süreci tamamlanan makalelerin son halinde ise ad-soyad, kurum bilgileri, e-mail ve Orcid ID numaraları bulunmalıdır.

İsnad Atıf Sistemi Yazım Kılavuzu'na uygun görülmeyenler düzeltilmesi için yazarına iade edilir. Yayın için teslim edilen makalelerin değerlendirilmesinde akademik tarafsızlık ve bilimsel kalite en önemli ölçütlerdir. Değerlendirme için uygun bulunanlar, ilgili alanda en az iki hakeme gönderilir. Hakemlerin isimleri gizli tutulur ve raporlar beş yıl süreyle saklanır. Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olduğu takdirde, yazı, üçüncü bir hakeme gönderilebilir veya Yayın Kurulu, hakem raporlarını inceleyerek nihai kararı verebilir. Yazarlar, hakem ve Yayın Kurulunun eleştiri ve önerilerini dikkate alırlar. Katılmadıkları hususlar varsa, gerekçeleriyle birlikte itiraz etme hakkına sahiptirler. Yayına kabul edilmeyen yazılar, yazarlarına iade edilmez. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla intihal kontrolünden geçirilir. 

Yayın Dili

Farabi Felsefe ve Din Bilimleri Dergisi’nin yayın dili Türkiye Türkçesidir. Ancak Bunun dışındaki dillerde gönderilen yazılar da Yayın Kurulu’nun onayı ile yayınlanabilir.

Atıf ve Referans Sistemi

Farabi Felsefe ve Din Bilimleri Dergisi, atıf ve kaynakça yazımında  İsnad Atıf Sistemi'nin kullanılmasını şart koşmaktadır.

İntihal Tespit Politikası

İntihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. 

Açık Erişim Politikası

Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır

Arşivlenme

Dergi, Yayın Kurulu tarafından belirlenen yurt içi ve dışındaki kütüphanelere uluslararası indeks kurumlarına, yayımlandığı tarihten itibaren bir ay içerisinde yüklenir. 

Telif Hakkı

Farabi Felsefe ve Din Bilimleri Dergisi’nde yayımlanması kabul edilen yazıların telif hakkı  Dergi Editörlüğü'ne devredilmiş sayılır. 

Makale Kabul

Farabi Felsefe ve Din Bilimleri Dergisi'ne gönderilecek yazılarda; alanında bir boşluğu dolduracak özgün bir makale olması veya daha önce yayımlanmış çalışmaları değerlendiren, bu konuda yeni ve dikkate değer görüşler ortaya koyan bir inceleme olma şartı aranır.

Makalelerin Farabi Felsefe ve Din Bilimleri Dergisi'nde yayımlanabilmesi için, daha önce bir başka yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekir. Daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiriler, bu durum açıkça belirtilmek şartıyla kabul edilebilir. 

Bir sayıda aynı yazara ait en fazla iki çalışma yayımlanabilmektedir.